Вработени

Александар Саздевски
Директор

 

Пера Цветковски
Заменик директор

 

 

 

 

Југослав Спасиќ
Физичко образование
Председател на СО

Мирјана Јовановска
Одд.настав

Славица Петковска
Одд.настав

Цветанка Стојановска
Одд.настав

Зоран Тасевски
Одд.настав

Божурка Насковиќ Одд.настав

Драгица Денковска Одд.настав

Светлана Додевска Одд.настав

Хилда Манојловска
Одд.настав

Николина Одд.настав

Станче Штерјовска Одд.настав

Мирјана Ѓорѓевска Одд.настав

Љиљана Јовановска Одд.настав

Гордана Грговска Одд.настав

Сузана Денковска Педагог

Олгица Здравковска
Одд.настав

Ефтерпи Арсовска Одд.настав

Габриела Тодоровиќ Одд.настав

Лила Димковска Одд.настав

Рахилка Мишиќ
Одд.настав

Винка Петковскa Одд.настав

Јасмина Станишковска Одд.настав

Драгица
Воспитувач

Лилјана Петровска Воспитувач

Маја Маринковиќ Одд.настав

Сузана Цветковиќ
македонски јазик

Никола Стојанов
македонски јазик

Стојанка Дудучки
македонски јазик

Биљана Димковска
македонски јазик

Фросина Младеновиќ
математика

Весна Станковска
математика

Станојка Спасовска
англиски јазик

Нина Поповска
англиски јазик

Ивана Димковска
англиски јазик

Стојна Каранфиловска
француски јазик

Виолета Трајковска
француски јазик

Снежана Јовановскa
биологија

Милка Цветковска
биологија

Снежана Неделковска
хемија

Живко Цветковски
физика

Светлана Младеновска
историја

Валентина Келешовa
географија

Маргарита Додевска
географија

Јован Тодоровски
ликовно

Фика Дамњановска
физичко и здр.обр.

Биљана Петрушевска
Биљана Петрушевска
математика

Мира Маневска
музичко обр.

Јасмина Бошковска
техничко обр.

Ивана Стошиќ
граѓанска култура

 

Горан Петровски – Англиски јазик
Сања Алексовска – Англиски јазик
Бобан Поповски – Информатика
Елена Додевска – Математика
Биљана Петрушевска – Математика
Југослав Спасиќ – Физичко и здравстено образование
Игор Ѓорѓиевски – Физичко и здравстено образование
Мима Костиќ – Етика
Марина Крстиќ – ККЕЦ

Лидија Николовска – Библиотекар

 

Сузана Денковска Педагог Дивна Петровска Секрет-благајник
Љиљана Ристовскa Психолог
Андријана Кириловска Домаќин Драган Кимевски Раб.за хигиена
Горан Стојковски Хаус мајстор Бранко Ангеловски Раб.за хигиена
Раде Таневски Ложач Татјана Станојковиќ Раб.за хигиена
Часлав Цветковски Раб.за хигиена Радица Димовска Раб.за хигиена
Миронка Вељановска Раб.за хигиена Милорад Гроздановски Раб.за хигиена
Елица Петрушевиќ Раб.за хигиена
Габриела Гроздановска Раб.за хигиена