УСК КМК

Official Web site for School Sport Club in full version please click here.

 

Училишен Спортски Клуб „Крсте Мисирков“ Куманово

УСК Крсте Мисирков Куманово

АКТУЕЛНО

од 09.02.2015 година

ЗАПОЧНА СО РАБОТА И ТРЕНИНГ!!!!!!

„Забавна Спортска Школа“

во Училишен Спортски Клуб Крсте Мисирков Куманово

со ученици-спортисти (женски и машки) од 1одд. до 5одд.

Тренинзите се изведуваат во понеделник и четврток во смени

(зависно од смените на школото)

во Спортско рекреативен центар „СОКОЛАНА“

ЗАПОЧНАА УПИСИТЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ!!!

Запишување кај професорите по Физичко и Здравствено Образование

Југослав Спасиќ и Игор Ѓорѓиевски

за време на наставата или на мобилен: 077/981-989

Информациите за термините и стручниот тим се на следниот флаер подолу:

Flaer USK

DSC_0070

DSC_0058

DSC_0085

DSC_0125

DSC_0115

DSC_0137

од 20.01.2015 година

ЗАПОЧНА СО РАБОТА И ТРЕНИНГ!!!!!!

„Кошаркарска Спортска Школа“

во Училишен Спортски Клуб Крсте Мисирков Куманово

со ученици-спортисти (женски и машки) од 5одд. до 8одд.

Тренинзите се изведуваат на 7ми час во вторник, среда и петок

во Училишна Спортска Сала на ООУ„Крсте Мисирков“

ЗАПОЧНАА УПИСИТЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ!!!

Запишување кај професорите по Физичко и Здравствено Образование

Југослав Спасиќ и Игор Ѓорѓиевски

за време на наставата или на мобилен: 077/981-989

DSC_1166

DSC_1167

DSC_1193

DSC_1175

DSC_1186

 

ЧЛЕНОВИ НА УСК КРСТЕ МИСИРКОВ КУМАНОВО

РАКОВОДНИ И ОДГОВОРНИ ЛИЦА ВО КЛУБОТ

Југослав Спасиќ2

Југослав Спасиќ – Председател

Контакт е-маил: jugoslavspasikj@gmail.com

Контакт мобилен: 077/981-989

Пера Цветковски2

Пера Цветковски – Подпредседател

Контакт е-маил: pera.cvetkovski@yahoo.com

Контакт мобилен: 075/291-970

Фика Дамњановска2

Фика Дамњановска – Управен одбор

Контакт е-маил: fika.damnjanovska@yahoo.com

Контакт мобилен: 070/857-889

Мартин Михајловски2

Мартин Михајловски – Управен одбор

Контакт е-маил: martinmihajlovski@yahoo.com

Контакт мобилен: 077/233-320

Марија Спасиќ2

Марија Спасиќ – Управен одбор

Контакт е-маил: marija.gjogjevikj@gmail.com

Контакт мобилен: 077/981-983

Бобан Поповски – Надзорен одбор

Контакт е-маил: boban.popovski@gmail.com

Контакт мобилен: 070/869-671

Игор Ѓорѓиевски2

Игор Ѓорѓиевски – Надзорен одбор

Контакт е-маил:crni.pitstop.ck@gmail.com

Контакт мобилен: 078/263-009

???????????????????????????????

Гоце Дамњановски – Надзорен одбор

Контакт е-маил: goce.damnjanovski@gmail.com

Контакт мобилен: 077/536-292

Суазана Денковска

Сузана Денковска – Член

Контакт е-маил: suzanadenkovska@gmail.com

Контакт мобилен: 071/211-412

Биљана Петрушевска

Биљана Петрушевска – Член

Контакт е-маил: b_petrusevska@hotmail.com

Контакт мобилен: 071/305-834

Ивана Трајковска2

Ивана Трајковска-Димковска – Член

Контакт е-маил: ivanatrajkovska@ymail.com

Контакт мобилен: 071/234-722

ОРГАНИЗАТОРИ И РЕАЛИЗАТОРИ НА СПОРТСКИТЕ ШКОЛИ ВО КЛУБОТ

Југослав Спасиќ2

Координатор и Тренер: Југослав Спасиќ

на „Забавна Спортска Школа“ и „Кошаркарска Спортска Школа“

 е-маил: jugoslavspasikj@gmail.com;    мобилен: 077/981-989

Игор Ѓорѓиевски2

Тренер: Игор Ѓорѓиевски

на  „Кошаркарска Спортска Школа“

 е-маил:crni.pitstop.ck@gmail.com;    мобилен: 078/263-009

Кирил Павловски

Тренер: Кирил Павловски

на „Забавна Спортска Школа“

 pavlovskikiril@yahoo.com;    мобилен: 070/213-956

Михаела Денковска

Едукатор за здравје: Михаела Денковска

на „Забавна Спортска Школа“ и „Кошаркарска Спортска Школа“

е-маил:mihaela.denkovska.00@gmail.com;    мобилен: 075/211-412

DSC_1163

Технички персонал: Горан Стојанов

за „Забавна Спортска Школа“ и „Кошаркарска Спортска Школа“

е-маил:woodstok_psc@yahoo.com;    мобилен: 071/977-347

ДОКУМЕНТИ

Објавени заради јавно и транспарентно работење на училишниот спортски клуб

(на секој наслов на документ кликнете за да може да го прочитате или превземете)

1СТАТУТ на УСК Крсте Мисирков Куманово

2ОРГАНИ на УСК Крсте Мисирков Куманово

3ПРОГРАМА за 2015 на УСК Крсте Мисирков Куманово

4ФИНАНСИСКИ ПЛАН за 2015 на УСК Крсте Мисирков Куманово

5ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА за 2014 на УСК Крсте Мисирков Куманово

6ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ за 2014 на УСК Крсте Мисирков Куманово

7ПРИХОДИ и РАСХОДИ (за тековна 2015 година)

8ИЗЈАВА-СОГЛАСНОСТ од родители