ЕМИС

За проверка на ученици кликнете тука

Секој класен/одделенски раководител да потврди со порака на oou.krste.misirkov@gmail.com

во случај ако фали некој ученик да се напише во порака, Пример:

Ученикот: Име и Презиме во IXа одд го нема по предметот ….

Ученикот: Име и Презиме не е внесен воопшто во списокот.
Ушеникот: Име и Презиме е отпишан и е преселен во германија/друго училиште
Во мојата паралелка е коректно и нема измени.
Списокот да се провери и одговори заклучно до петок 08.04.2016