ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

 

ИНФОРМАЦИЈА 2021/2022 Локација
1. Податоци од надлежности кои ги извршува институцијата,односно кои се утврдени со закон  Линк
2. Податоци за контакт на институцијата Линк
3. Податоци за функционерот,  односно одговорното лице на институцијата Линк
4.  Основни податоци за контакт со службеното лице за посредување со информации Линк
5. Основни податоци за контакт со лице овластено за заштитено внатрешно пријавување Линк
6. Список на лица вработени во институцијата со позиција,  службен е-маил и службен телефон Линк
7. Законите кои се однесуваат на надлежноста на имателот на информации, поврзани со регистарот на прописи објавени во службеното гласило Линк
8. Прописи што во рамките на својата надлежност ги донесува институцијата во вид на подзаконски акти Линк
9. Органограм за внатрешна организација на институцијата Линк
10. Стратешки планови и стартегии за работа на институцијата Линк
11. Годишни планови и програми за работа на институцијата Линк
12. Годишен Буџет и завршна сметка на институцијата

2022Линк

2023

13. Годишни финансиски планови по квартали и програми за реализација на буџетот на институцијата Линк
14. Ревизорски извештаи Линк
15. Видови услуги кои ги дава институцијата Линк
16.Тарифници за надоместоци за издавање на реални акти Линк
17. Поднесување на барање за пристап до информации Линк
18. Целокупна документација за јавните набавки,
за концесиите и за договорите за јавно – приватно партнерство
Линк
19. Предлог на програми, ставови, мислења, студии и други слични документи кои се однесуваат на актите од надлежноста на институцијата Линк
20. Соопштенија до јавноста за работи преземени од интернет страницата на институцијата во согласност со законските надлежности, информативни билтени, службени гласила и друго Линк
21. Извештаи за работа на институцијата кои ги поднесува до органите надлежни за спроведување контрола и надзор Линк
22.Статистички податоци за работата, како и други информации, акти и мерки со кои се влијае на животот и работата на граѓаните и кои произлегуваат од надлежноста и работата на имателот на информации Линк
23. Други информации кои произлегуваат од  надлежноста и работата на институцијата Линк